Autor: Jaroslav Dostál

Dohody (DPP, DPČ) po 1.10.2023

Co se nemění?

 • oba typy dohod
  • zůstává povinnost písemné formy
  • dohoda stále musí povinně obsahovat druh sjednané práce, místo výkonu práce a dobu, na kterou se uzavírá
  • zůstává 15-denní výpovědní doba od dne doručení
  • zůstává povinnost vést výkaz práce o odpracované době
 • DPP
  • zůstává limit 300 hodin ročně
  • zůstává (zatím) limit odměny bez odvodů zdravotního a sociálního pojistného do 10.000 Kč
 • DPČ
  • zůstává limit 20 hodin týdně (může být i nižší)
  • zůstává limit odměny bez odvodů zdravotního a sociálního pojistného do 3.999 Kč
  • dohoda stále musí povinně obsahovat i sjednaný rozsah pracovní doby

 

Změny a novinky od 1.10.2023

 • nově je zavedená informační povinnost i vůči dohodářům – obdobně jako u pracovního poměru
 • nová povinnost rozvrhovat pracovní dobu nejméně 3 dny předem – to je možné smluvně zkrátit
 • nově musí zaměstnavatel vést evidenci odpracované doby jako u pracovního poměru (příchod, odchod, přestávka, přesčas, noční práce, pracovní pohotovost)
 • nově musí zaměstnavatel respektovat nárok zaměstnance na překážky v práci na straně zaměstnance (svatba, návštěva lékaře, pracovní neschopnost apod.), ale bez náhrady odměny (pokud náhrady nevyplývají z nemocenského pojištění)
 • nově má zaměstnanec nárok na příplatky za práci v noci, o víkendech, nebo ve ztíženém pracovním prostředí
 • nově má zaměstnanec nárok na příplatky a/nebo náhradní volno za práci přes čas
 • nově má zaměstnanec nárok na příplatky a náhradní volno za práci ve svátcích
 • nová je povinnost zaměstnavatele písemně zaměstnanci odpovědět na žádost o přechod z dohody na řádný pracovní poměr, pokud zaměstnanec u zaměstnavatele za 12 měsíců odpracoval 180 dní
 • zaměstnanec má možnost žádat o písemné odůvodnění zrušení dohody, pokud ji zaměstnavatel zrušil bez udání důvodu
 • nová jsou i pravidla pro práci na dálku (home office) a vztahují se i na dohodáře; práce na dálku je nadále možná už jen na základě písemné dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

 

Nová informační povinnost zaměstnavatele

Zaměstnavatel má povinnost písemně informovat zaměstnance o obsahu právního vztahu založeného dohodou.  Lhůta pro předání informace je nejpozději do 7 dnů od započetí výkonu práce.

Jak může zaměstnavatel zaměstnance o takových skutečnostech informovat?

 • Přímo v uzavřené dohodě
 • V oddělené Informaci o obsahu právního vztahu založeného dohodou

Některé informace lze nahradit odkazem na právní předpis, kolektivní smlouvu nebo interní předpis zaměstnavatele přístupný zaměstnanci

 

Co musí informace obsahovat?

 • Název a sídlo zaměstnavatele
 • Bližší označení sjednané práce a místa výkonu práce
 • Dovolená, je-li sjednaná (od 1.1.2024 bude dovolená povinná) – výměra a způsob určení délky
 • Zkušební doba, je-li sjednaná – délka a podmínky
 • Zrušení dohody – postup, běh a délka výpovědní doby
 • Odborný rozvoj, pokud jej zaměstnavatel zabezpečuje
 • Předpokládaný rozsah a způsob rozvržení pracovní doby
 • Rozsah denního odpočinku a poskytování přestávek
 • Odměna z dohody – podmínky a způsob odměňování, splatnost, termín výplaty, místo a způsob vyplácení
 • Kolektivní smlouvy, jsou-li uzavřené
 • Příslušný orgán sociálního zabezpečení, kam se odvádí (bude-li se odvádět) sociální pojistné

 

Rozvrh pracovní doby

Zaměstnavatel musí:

 • Předem vypracovat písemný rozvrh pracovní doby
 • Seznámit zaměstnance s rozvrhem nebo jeho změnou nejpozději 3 dny před začátkem směny nebo období, na které je pracovní doba rozvržená. Lhůtu pro seznámení je možné změnit na základě písemné dohody zaměstnavatele se zaměstnancem, ovšem lhůta kratší než 3 dny musí dávat provozní i ekonomický smysl.

 

Co teď musí zaměstnavatel s dohodami udělat?

 • Vlastní dohody:
 1. buď zrušit všechny stávající dosud platné dohody a uzavřít nové v souladu s novými pravidly, nebo
 2. stávající dohody změnit dodatkem tak, aby vyhovovaly novým pravidlům, nebo
 3. případně zrušit všechny dohody a dále dohody neuzavírat
 • Sestavit písemný rozvrh pracovní doby a seznámit s ním (nebo s jeho změnou) zaměstnance nejpozději 3 dny před začátkem směny, pokud se se zaměstnancem nedohodl na jiné době seznámení
 • Písemně informovat zaměstnance o obsahu právního vztahu z dohody, pokud není uvedený v uzavřené dohodě, a to nejpozději do 7 dnů od započetí práce.
 • V případě práce na dálku (home office) je potřeba se zaměstnancem uzavřít i příslušnou písemnou dohodu o práci na dálku.

Jaroslav Dostál
Stella Vespere, s.r.o.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email