Business Friends s.r.o., IČ: 09050027, se sídlem: Na Kodymce 25/14, 160 00 Praha 6 (dále jen „Společnost“) zpracovává vaše osobní údaje jako správce v souvislosti s vytvářením a správou sítě podnikatelů Business Friends.

Členové Business Friends

Pokud se stanete členy Business Friends, umožní vám to zapojit se do sítě podnikatelů a Společnost vám poskytne možnost účastnit se různých aktivit, zejména networkingového, vzdělávacích nebo společenského charakteru. Účelem členství je rozvoj ve všech stránkách podnikání, včetně vytváření sítě kontaktů a propagace členů. Společnost proto bude zpracovávat vaše osobní údaje v kontextu organizace akcí Business Friends, doporučování obchodních příležitostí či kontaktů jak mezi členy Business Friends tak ze strany Společnosti a propagace.

Společnost zpracovává zejména tyto osobní údaje: identifikační a kontaktní údaje, informace o podnikání člena nebo organizace, kterou zastupuje, údaje o obchodním vztahu, informace o činnosti v Business Friends, vzájemná komunikace, foto a video dokumentace a jiné informace, které člen Společnosti poskytne.

Právním základem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce a plnění smlouvy. Společnost zpracovává osobní údaje členů za těmito účely:

 • Administrace a řízení agendy akcí;
 • Péče o členy, včetně prezentace členů na sociálních sítích nebo jinými způsoby;
 • Propojování s jinými podnikateli napříč obory, například předávání referencí nebo podnikatelských příležitostí, které by mohly být pro členy zajímavé;
 • Statistika;
 • Plnění smlouvy a řízení smluvního vztahu;
 • Plnění účetních a daňových povinností.

Foto nebo krátký videozáznam z akcí mohou být použity pro prezentaci Společnosti na webu či sociálních sítích, popřípadě v propagačních materiálech.

Členům ve Vedení klubů Business Friends a manažerům klubu jsou přístupné některé informace o členech za účelem organizace akcí Business Friends.

Účastníci akcí

Pokud jste byli pozváni akci Business Friends, bude Společnost zpracovávat vaše osobní údaje v kontextu organizace dané akce a rozvoje obchodní spolupráce. Na akci Business Friends vás může pozvat Společnost, člen Business Friends nebo jiný účastník akce.

Společnost zpracovává následující osobní údaje účastníků: identifikační a kontaktní údaje, informace o podnikání hosta nebo organizace, kterou zastupuje, informace o účasti na akci, foto a video dokumentace a informace o zpětné vazbě.

Údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce a plnění právních povinností pro tyto účely:

 • Organizace akcí,
 • Plnění smlouvy,
 • Plnění účetních a daňových povinností,
 • Statistika a řízení Společnosti,
 • Marketing.

Foto nebo krátký videozáznam ze setkání klubu mohou být použity pro prezentaci Společnosti na webu či sociálních sítích, popřípadě v propagačních materiálech.

Pokud nebudete na pozvání na akci reagovat, bude váš kontakt uchován v negativním seznamu, aby nemohlo dojít k opakovanému kontaktování.

Základní informace o účastníkovi jsou přístupné příslušným členům Business Friends, kteří se podílejí na organizaci akce, a manažerovi klubu za účelem organizace akce.

Zdroj osobních údajů

Naprostou většinu údajů získává Společnost přímo od vás nebo z vlastní činnosti Společnosti. V některých případech mohou být zdrojem kontaktu členové Business Friends nebo účastníci akce, popřípadě jiné třetí osoby v rámci předání reference. Pokud kontakt se Společností odmítnete, Společnost vždy přijme opatření, aby nedošlo k opakovanému kontaktování.

Marketing

Společnost může použít kontaktní údaje členů nebo účastníků placené akce k zasílání obchodních sdělení ohledně obdobných produktů či služeb Společnosti. Zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu Správce. Ze zasílání obchodních sdělení se můžete kdykoliv odhlásit.

Pokud jste se účastnili pouze klubového setkání Business Friends nebo jste se přihlásili k odběru newsletteru, Společnost zasílá obchodní sdělení pouze s vaším souhlasem. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Toto zpracování probíhá po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje může Společnost předat v nezbytném rozsahu ke splnění účelu jejich zpracování třetím osobám, zejména provozovatelům zařízení, ve kterých se konají akce pořádané Společností. Společnost dále může použít ke zpracování důvěryhodné zpracovatele.

Doba zpracování

Osobní údaje Společnost uchovává po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování a poté po dobu promlčecích dob, pokud je to nezbytné pro ochranu práv Společnosti. Pokud je uchování údajů nezbytné pro plnění právní povinnosti jako je účetnictví a daňová kontrola, zpracovává Společnost takové osobní údaje po dobu určenou zákonem.

Vaše práva

Máte právo požádat Společnost o to, aby vám poskytla informace či provedla některé operace s osobními údaji.

Můžete požádat o výmaz či opravu nepřesných či neúplných osobních údajů. V situacích předvídaných zákonem máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování, na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Pokud osobní údaje zpracováváme s vaším souhlasem, můžete souhlas s dalším užitím kdykoliv odvolat. Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Kontakt

Společnost můžete kontaktovat na adrese sídla, popřípadě na tel.: +420 602 764 247, či e-mailu: info@businessfriends.cz.

Cookies