Autor: Weinhold Legal

Vláda minulý měsíc schválila návrh zákona, kterým se mění zákony upravující zápisy fyzických a právnických osob do veřejných rejstříků, tj. živnostenský zákon, zákon o soudních poplatcích, zákon o obchodních korporacích a zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů.

Zákon je aktuálně teprve na počátku legislativního procesu, nicméně ve značné míře transponuje evropské předpisy a lze tak očekávat, že bude v základním rozsahu přijat. Navrhovaná účinnost by měla nastat 1. července 2022, s výjimkou některých ustanovení, která by měla nabýt účinnosti až 1. ledna 2024.

Navrhuje se jednodušší postup při zakládání a vzniku právnických osob v souvislosti se získáním živnostenského oprávnění. Ohlásit živnost či požádat o koncesi bude možné nejen již před podáním návrhu na zápis do veřejného rejstříku, ale také až po jeho podání, přičemž tato volba bude záviset na vůli zakladatelů, resp. členů statutárního orgánu založené právnické osoby. V případě ohlášení živnosti či žádosti o koncesi však nebude nutné vyčkat výsledku posouzení živnostenským úřadem a bude možné podat návrh na zápis osoby do veřejného rejstříku neprodleně.

Dále se též navrhuje upravit překážky výkonu funkce členů volených orgánů v zákoně o obchodních korporacích a upravit a rozšířit informační povinnost osob, které se mají stát členem voleného orgánu obchodní korporace. Mimo jiné se navrhuje opuštění vymezení bezúhonnosti podle živnostenského zákona a vlastní specifikace bezúhonnosti zákonem o obchodních korporacích. Trestné činy, které zakotvují překážku členství ve voleném orgánů, by měly být následující:

  1. trestné činy zpronevěry, podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku,
  2. daňové, poplatkové nebo devizové trestné činy,
  3. trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou, nebo
  4. obdobné trestné činy podle bodů 1 až 3 v zahraničí.

Vládní návrh má též za cíl zřídit evidenci osob vyloučených z výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace s cílem posílit ochranu veřejného pořádku tím, že bude existovat databáze efektivně umožňující ověřit, že jako člen voleného orgánu obchodní korporace nebude zapsána osoba, u níž určitá překážka výkonu funkce trvá. Dle návrhu by se mělo jednat o informační systém veřejné správy spravovaný Ministerstvem spravedlnosti. Do evidence by se měly zapisovat osoby:

  1. které byly rozhodnutím soudu vyloučeny z výkonu funkce člena statutárního orgánu podle § 63 až 65 zákona o obchodních korporacích,
  2. kterým byl uložen zákaz činnosti zakládající překážku výkonu funkce,
  3. které byly odsouzeny pro trestný čin zakládající překážku výkonu funkce, nebo
  4. na jejichž majetek byl prohlášen konkurs.

Evidence by měla být neveřejná a přístup do ní by měli mít pouze soudy a notáři. Ministerstvo spravedlnosti bude vydávat žadateli výpis nebo potvrzení neexistence jeho zápisu, resp. neexistence překážek.

Ministerstvo spravedlnosti by pak mělo v návaznosti na požadavek tzv. směrnice o digitalizaci vytvořit a zveřejnit vzorové společenské smlouvy pro plně elektronické vytvoření společnosti s ručením omezeným.

Pokud jde o úpravu zákona o veřejných rejstřících, nově by se měly do obchodního rejstříku zapisovat mj. také údaje o odštěpném závodu nebo pobočce v zahraničí, a to jejich označení, sídlo nebo umístění a číslo zápisu v zahraniční evidenci.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email