1.  Stručný obsah

Business Friends je síť podnikatelů. Členstvím v Business Friends získáváte přístup na různé akce a setkávání členů i nečlenů této sítě podnikatelů. Pilířem je vaše členství v jednom vybraném klubu. Setkání podnikatelských klubů Business Friends jsou pořádána každých čtrnáct dní. Vaše účast na těchto mítincích je důležitá k získání dalších možných obchodních příležitostí pro vás a kolegy ve vašem klubu. Business Friends pořádá další pravidelné i nepravidelné akce, zejména networkingového, vzdělávacího nebo společenského charakteru. Některé jsou určeny pouze pro členy, jiné mohou být přístupné široké veřejnosti. Účast na těchto akcích bývá zpoplatněna. Business Friends si vyhrazuje právo měnit povahu a četnost těchto akcí.

2.  Vznik členství a doba členství

Smlouva mezi členem a společností Business Friends s.r.o., IČ: 09050027, se sídlem Na Kodymce 25/14, 160 00 Praha 6, zapsanou v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 328859 („Společnost“) vzniká vyplněním přihlášky a potvrzením těchto podmínek členskou organizací. Členem je organizace uvedená v přihlášce. Společnost na tomto základě vydá zálohovou fakturu na úhradu členského poplatku. Po jeho úhradě vám zašleme fakturu – daňový doklad.

Vaše členství v Business Friends vzniká úhradou členského poplatku nebo datem uvedeným v přihlášce, podle toho, co nastane později. Doba členství je vždy 1 rok. Na obnovu členství na další roky není právní nárok.

Členství je určeno pouze pro podnikatele, popřípadě jiné právnické osoby.

3.  Členské poplatky a platby

Roční členský poplatek vás opravňuje k členství v konkrétním Business Friends klubu. Po schválení vašeho členství v Business Friends nelze roční členský poplatek vrátit, tj, členský poplatek je nevratný.

Roční členský poplatek nezahrnuje náklady na prostory pro pravidelná setkání a občerstvení; ty hradí členové zvlášť. Tento poplatek se může měnit v závislosti na místě setkání. Tato platba bude provedena, ať už se vy nebo zástupce vámi určený dostaví na setkání či nikoliv.

Členství není spojeno s konkrétním místem konání klubu, místo konání se může kdykoliv změnit.

4.  Pravidla klubu

Úspěch klubu závisí na pravidelné přítomnosti členů a vzájemné aktivní spolupráci členů a hostů, kteří jsou na setkání Business Friends zváni členy. Členství je vázáno na zástupce vaší organizace, kterého uvedete v přihlášce.

V případě vaší očekávané nepřítomnosti na klubovém setkání je třeba

  • V dostatečném předstihu před setkáním informovat členy Vedení klubu o vaší absenci.
  • Jestli je to možné, určete někoho, kdo vás bude zastupovat na setkání klubu. Zástupci mohou být vaši spolupracovníci, obchodní nebo osobní partneři nebo člen Business Friends z jiného klubu.
  • Po nalezení vhodného zástupce informujte v dostatečném předstihu člena Vedení klubu o jeho plánované přítomnosti na setkání.

Členství v Business Friends poskytuje vašemu oboru exkluzivitu v rámci klubu. Firma z konkurenčního oboru se nemůže stát členem vašeho klubu nebo ho navštívit, pokud k tomu nedáte souhlas.

U zástupců a hostů, které zvete na setkání, musíte vždy prověřit možný střet zájmu s obory členů klubu. V souvislosti s ověřením střetu zájmu kontaktujte členy Vedení klubu minimálně 24 hodin před začátkem setkání.

Zástupce, který je přítomen místo vás, nebo host, kterého jste pozval/a, může výhradně podle úsudku člena Vedení klubu prezentovat svou firmu na setkání klubu. Příležitost pro vašeho zástupce anebo vašeho hosta prezentovat svoji firmu skupině nemusí být umožněna, pokud člen Vedení klubu považuje tuto prezentaci za střet zájmu s jiným členem klubu.

Člen nesmí chybět na více než dvou setkáních za kvartál bez zastoupení a celková účast člena musí být nejméně 80 % za roční členské období. Za porušení pravidel klubu se považuje, pokud se člen bez omluvy neúčastní na dvou po sobě jdoucích setkáních klubu, nebo se neúčastní na čtyřech po sobě jdoucích setkáních a na tato setkání nepošle za sebe zástupce.

Člen se musí potkat se všemi členy párově, na setkání Jeden na Jednoho, alespoň jednou za rok. Tímto způsobem se zvýší vzájemné pochopení podnikání jednotlivých členů klubu. Člen musí předat nejméně 6 kvalitních obchodních doporučení ostatním členům svého klubu v každém roce členství.

Člen musí přivést na setkání klubu nejméně 4 různé hosty v každém roce členství.

V případě, že si myslíte, že jiný člen nedodržuje pravidla klubu, informujte Vedení klubu, které to prověří. Pokud shledá porušení pravidel, může Vedení klubu podle svého uvážení zaslat členovi písemné upozornění na porušování pravidel. Pokud Vedení klubu rozhodne, že člen porušení pravidel nenapravil v průběhu následujících dvou měsíců po obdržení upozornění, může Vedení klubu na následujícím setkání klubu nechat členy hlasovat o jedné z možností: uvolnit obor podnikání daného člena, aby bylo možné do klubu přijmout jiného člena z daného oboru, nebo ukončit členství člena v klubu. Vedení klubu oznámí rozhodnutí o odhlasovaném opatření členovi klubu, kterého se to týká. Člen se může proti rozhodnutí odvolat k rukám některého ze členů Vedení klubu. Vedení klubu rozhodne o odvolání člena v nejbližším možném termínu a oznámí mu své konečné rozhodnutí, které je pro člena závazné. Pokud bylo rozhodnuto o vyloučení člena, je Společnost povinna zaslat takovému členovi odstoupení od smlouvy. V souvislosti těmito opatřeními nevzniká členovi žádný nárok na vrácení členského poplatku nebo náhradu újmy.

Business Friends může rozhodnout o ukončení existence konkrétního klubu, a to zejména pro nedodržování pravidel klubu či poklesu členů klubu pod 5 členů. V takovém případě Business Friends může nabídnout aktivním členům účast v jiných klubech Business Friends. Strany se dohodly, že v těchto případech (zrušení klubu) nemá člen nárok na jakoukoliv finanční kompenzaci (vrácení členského poplatku či jeho části), a to ani v případě, že člen účast v jiném klubu odmítne. Zrušení klubu anebo odmítnutí účasti v jiném klubu Business Friends je důvodem pro odstoupení od smlouvy Společností.

5.  Jiné akce Business Friends

Společnost vás bude včas informovat o dalších akcích sítě podnikatelů Business Friends, kterých se můžete účastnit. Účast je dobrovolná.

Účast na jiných akcích je zpravidla zpoplatněná a vstupné není zahrnuto v členském poplatku. Pro členy však může být nabízeno zvýhodněné vstupné.

Pro jiné akce Business Friends neplatí pravidlo exkluzivity, tedy mohou se jich účastnit i zástupci konkurenčních oborů. Některé akce jsou otevřené i pro nečleny Business Friends.

Pravidelné konání určitého druhu akce není závazkem Společnosti poskytovat stejný druh akce do budoucna. Společnost si vyhrazuje právo změnit druh akcí, jejich četnost, rušit určité druhy akcí a zavádět nové formáty.

6.  Školení a podpora

Pro efektivní zapojení do konceptu Business Friends vám bude poskytnut vzdělávací workshop, který urychlí váš vstup do konceptu a poskytne informace o efektivním využití konceptu Business Friends. Na prvním setkání budete o možnosti účasti na vzdělávacím workshopu dále informováni. Workshop by měl být považován za povinný a měli byste udělat vše pro to, abyste se workshopu zúčastnili, protože bez toho se sníží kvalita a efektivita klubových setkání. Každý klub má stanovené či zvolené Vedení klubu, které řídí a dohlíží na hladký průběh klubových aktivit a dodržování pravidel klubu. Zástupce Business Friends bude v kontaktu s Vedením klubu a bude podporovat rozvoj vašeho klubu.

7.  Osobní údaje

Informace o tom, jak Společnost zpracovává vaše osobní údaje, najdete na tomto odkazu https://businessfriends.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/.

Členové nesou plnou odpovědnost za nakládání s osobními údaji ostatních členů a třetích osob získanými v souvislosti s aktivitami v síti Business Friends pro své vlastní účely. Členové vystupují jako samostatní správci osobních údajů a jsou povinni s osobními údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

Společnost upozorňuje, že členství v Business Friends neopravňuje členy k tomu, aby ostatním členům nebo třetím osobám, od kterých získali kontakt v rámci aktivit v síti Business Friends, zasílali elektronická obchodní sdělení (např. emailem nebo SMS).

Členové Business Friends mohou na akci pořádanou Společností pozvat podnikatele ze své kontaktní sféry, pokud je akce otevřená nečlenům a pozvání takové osoby není v rozporu s pravidly Společnosti. Člen může předat kontakt Společnosti za účelem zaslání pozvánky na akci konanou Společností, jen pokud účastník o akci projevil zájem.

8.  Účast ve Vedení klubu a zpracování osobních údajů

V každém klubu si členové klubu volí ze svého středu Vedení klubu, které spolupůsobí při organizaci agendy klubu a vedení záležitostí klubu.

Společnost může za tímto účelem Vedení klubu poskytnout omezený přístup do aplikace sloužící k vedení klubu. V takovém případě se členové Vedení klubu mohou dostat do pozice zpracovatele osobních údajů pro Společnost. Pro tento případ se členové, kteří jsou ve Vedení klubu, zavazují dodržovat pravidla uvedená v tomto ustanovení.

Vedení klubu bude zpracovávat osobní údaje členů svého klubu a hostů klubu, a to výhradně za účelem administrace setkání klubu v systémech Společnosti a shromažďování podkladů od členů/hostů, které jsou určeny pro Společnost. Toto ustanovení nijak neomezuje Vedení klubu ve zpracování osobních údajů členů a hostů mimo tento účel, kdy jsou členové Vedení klubu samostatným správci (viz čl. 7. výše), i když se jedná totožné údaje.

Vedení klubu bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, organizace, obor, účast na klubu, dokumenty vyplněné hostem/členem.

Vedení klubu je povinno používat ke zpracování osobních údajů aplikaci, kterou jim za tím účelem Společnost zpřístupní. Písemné dokumenty předá Vedení klubu Společnosti elektronicky (sken nebo fotografie) a dokumenty poté skartuje.

Výše uvedené je instrukcí ke zpracování osobních údajů. Jinak bude Vedení klubu zpracovávat osobní údaje pro dané účely na základě dokumentovaných instrukcí Společnosti. Vedení klubu je povinno informovat Společnost, pokud podle jeho názoru pokyn Společnost porušuje právní předpisy na ochranu osobních údajů.

Za to, že je aplikace Společnosti adekvátně zabezpečena, odpovídá Společnost. Vedení klubu je povinno držet v utajení přístupové údaje. Mimo aplikaci Vedení klubu zabezpečí osobní údaje ve smyslu čl. 32 GDPR, to se týká zejména fyzické bezpečnosti dokumentů, které je Vedení klubu povinno uchovávat mimo dosah neoprávněných osob a skartovat fyzické dokumenty okamžitě po jejich předání.

Vedení klubu bude Společnost okamžitě informovat o žádosti subjektu údajů, kterou obdržel, a případně poskytne součinnost při jejím řešení. Vedení klubu zohlední povahu zpracování a je Společnosti nápomocno při splnění povinnost reagovat na výkon práv subjektů údajů. S ohledem na povahu zpracování odpovídá za řešení žádostí subjektů v aplikaci Společnosti přímo Společnost. Lze očekávat, že od Vedení klubu může Společnost požadovat asistenci zejména při zničení fyzických dokumentů.

Vedení klubu může použít pro zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele jen se souhlasem Společnosti, v takovém případě je člen Vedení klubu povinen dodržet podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele. Vedení klubu je povinno zachovávat o osobních údajích mlčenlivost, ledaže jde o informování ostatních členů klubu nebo hostů.

Vedení klubu je Společnosti nápomocno při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Vedení klubu k dispozici. Vedení klubu poskytne Společnosti veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v článku 28 GDPR, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Společností nebo jiným auditorem, kterého Společnost pověřila, a k těmto auditům přispěje.

Při ukončení členství ve Vedení klubu člen buď všechny osobní údaje předá Společnosti, nebo jiné osobě určené Společností, popřípadě je zničí. Osobní údaje zpracovávané v aplikaci se považují vždy za předané Společnosti.

9.  Propagace členů v rámci Business Friends

Člen bere na vědomí, že smyslem zapojení do konceptu Business Friends je zejména příležitost jeho propagace, networking, případně osobní rozvoj, v důsledku čehož dochází k předávání kontaktních údajů a podnikatelských informací dalším členům klubu Business Friends, případně prostřednictvím těchto členů třetím osobám.

Součástí služeb v rámci členství je i propagace vašeho podnikání Společností. Společnost může zveřejnit, že jste členem sítě podnikatelů Business Friends, propojovat vás s podnikateli ze sítě Business Friends i mimo, oslovovat vás s nabídkami spolupráce, popřípadě volit jiné formy propagace nebo společné propagace s Business Friends.

Společnost vám poskytne prostor na svých webových stránkách k prezentaci vaší organizace. Za obsah prezentace umístěné na webových stránkách Společnosti odpovídá člen. Člen je v takovém případě odpovědný zejména za to, že mu svědčí práva k duševnímu vlastnictví obsaženému v prezentaci a že je oprávněn takový obsah zveřejnit na internetu a sociálních sítích a používat ho k propagaci vlastního podnikání i konceptu Business Friends. Společnost může propagaci členů dále sdílet na sociálních sítích k propagaci člena i konceptu Business Friends. Společnost si vyhrazuje právo zablokovat prezentaci člena na svých webových stránkách a takovou prezentaci nešířit, pokud podle názoru Společnosti prezentace porušuje právní předpisy, obsahuje násilí, pornografický materiál, nabádání k násilí, propagaci zakázaných nebo nebezpečných látek či činností, pomluvy, nebo jiný nevhodný obsah porušující hodnoty konceptu Business Friends. Úplata za prezentaci je zahrnuta v ročním členském poplatku.

Společnost může členům nabídnout spolupráci při vytváření podcastů, videí či jiného multimediálního obsahu za účelem prezentace člena a Business Friends. Úplata za takové služby není zahrnuta v členském poplatku.

Členové jsou oprávněni zveřejnit skutečnost, že jsou členy sítě podnikatelů Business Friends a použít za tímto účelem logo Business Friends. Jinak členům nevzniká právo používat logo konceptu Business Friends nebo jiné duševní vlastnictví Společnosti.

10.  Odstoupení od smlouvy

V případě, že se člen klubu chová v rozporu se zákonem, nemravně, či agresivně, na jeho výrobky či služby obdrží Business Friends opakované oprávněné stížnosti, či se dopouští jiného neetického jednání (zejména pomlouvání ostatních členů anebo Business Friends a jeho zaměstnanců, nepoctivého jednání v obchodních vztazích), může Business Friends rozhodnout o jeho vyloučení, a to bez náhrady členského poplatku. Členství v takovém případě zaniká doručením písemného odstoupení od smlouvy. Písemné doručení může mít i formu e-mailové komunikace.

11.  Odpovědnost

Společnost nenese žádnou odpovědnost ani neposkytuje záruku za služby nebo zboží dodávané členy Business Friends nebo účastníky akcí Business Friends, ať již v rámci sítě podnikatelů Business Friends nebo mimo ni. Jakkoliv je cílem Společnosti zapojovat do sítě podnikatelů Business Friends pouze seriózní podnikatele, je na každém podnikateli, aby zvážil vstup do obchodního vztahu s jiným podnikatelem.

12.  Závěrečná ustanovení

Oznámení a úkony podle této smlouvy mohou být činěny v elektronické formě, i když je vyžadována písemná forma.

Tato smlouva se řídí právem České republiky. Spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou podřízeny pravomoci českých soudů.

Pokud se některé ustanovení této smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, jsou strany povinny nahradit takové ustanovení ujednání, které naplňuje smysl a cíl neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.

Tyto podmínky členství jsou v účinnosti od 17.3.2020.