Obchodní podmínky na akce a vzdělávací kurzy společnosti Business Friends s.r.o.

Na Kodymce 25/14, 160 00 Praha 6

Verze 1.00. platná na akce a vzdělávací kurzy konané od 16. 2. 2021.

1.      Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající na základě objednávky služeb.

2.      Společnost

Společnost Business Friends s.r.o., IČ: 09050027 (dále jen BF), poskytuje služby v oblasti pořádání akcí a vzdělávacích kurzů (dále jen „akce“). BF je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K ceně bude v souladu s obecně závaznými právními předpisy připočtena DPH.

3.      Objednatel

Objednatelem je kterákoli právnická či fyzická osoba využívající služeb BF.

4.      Objednávka

Smluvní vztah mezi BF a objednatelem vzniká přihlášením na akci (přes webové stránky, emailem či zasláním objednávky) a je závazné. Objednatel při uzavírání smlouvy o poskytování služeb souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku. Akce probíhají prezenčně, online nebo kombinovaně. Forma průběhu je uvedena u konkrétní akce.

Objednateli vzniká nárok na účast na akci až po úhradě účastnického poplatku. V případě, že poplatek není uhrazen do doby splatnosti, může BF obsadit místo na akci jiným účastníkem.

5.      Slevové akce

V případě čerpání slev vycházíme z plné ceny akce. Lze vždy uplatnit pouze jeden typ slevy.

6.      Platba

Před zahájením akce zasíláme zálohovou fakturu či výzvu k platbě v elektronické podobě. Po uhrazení zálohové faktury je zasílán daňový doklad.

7.      Smluvní sankce za prodlení

V případě prodlení objednatele s placením peněžitých pohledávek může po něm BF požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8.      Storno podmínky

Objednatel se může z akce odhlásit, a to elektronickou poštou na info@businessfriends.cz.

Podmínky pro stornování akce a vrácení kurzovného jsou následující:

 • Datum stornování je vždy uveden u konkrétní akce.
 • Při stornování akce do data stornování uvedeného u akce je vrácen účastnický poplatek v plné výši.
 • Při odhlášení se z akce po datu stornování nebo při neúčasti bez předchozího odhlášení účtujeme celý účastnický BF má nárok na úhradu účastnického poplatku i v případě, že objednatel k datu konání akce účastnický poplatek neuhradil.
 • Tyto stornopoplatky odpadají, pokud je jmenován náhradní účastník.
 • Pořadatel (BF) si vyhrazuje právo na případné změny v programu či místa konání. Dojde-li ke změně akce nebo k jejímu zrušení, bude účastník vzdělávací akce neprodleně informován prostřednictvím e-mailu BF.
 • V případě zrušení akce ze strany BF vzniká objednateli nárok na vrácení celého účastnického poplatku (převodem na jeho účet nejpozději do 14 dnů).

9.      Online akce

 • Objednáním akce, která probíhá v online podobě, objednatel získává licenci a tím právo užívání tohoto obsahu osobou, která je v objednávce uvedena jako účastník. BF si v případě porušení obchodních podmínek vyhrazuje právo na bezodkladné odebrání uvedené licence. Účastník se dopouští porušení podmínek tehdy, pokud sdílí zakoupený obsah s třetí osobou, která není v objednávce uvedena jako účastník. Za sdílení a porušení obchodních podmínek se považuje: přehrávání obsahu, sdílení podkladových materiálů, sdílení přístupových údajů k obsahu, zaznamenávání a následné šíření zakoupeného obsahu jakoukoliv mechanickou či elektronickou formou třetím osobám. Pro užívání obsahu více než jedním účastníkem je nutné pořídit odpovídající množství licencí. Porušením těchto obchodních podmínek objednatel o licenci přichází bez nároku na jakoukoliv náhradu. Na zakoupenou akci se vztahují podmínky autorského zákona.
 • Pokud akce probíhá v online podobě a je-li oznámeno, že se z akce pořizuje záznam, je součástí ceny přístup k záznamu z této akce pořízené, a to nejméně na dobu 30 kalendářních dnů od zveřejnění záznamu z online akce. Záznam je připraven nejpozději do 14 kalendářních dnů po konání online akce.

10.  Odstoupení od objednávky

 • BF může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost budou mít objednatelé, kteří se přihlásí dříve.
 • BF může z důvodu zásahu vyšší moci změnit formu akce. V případě, že objednatel nesouhlasí se změnou formátu akce, musí odstoupit od objednávky nejpozději do 2 pracovních dnů od

obdržení této informace.

11.  Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů účastníka akce, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 , o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zásady ochrany zpracování osobních údajů jsou uvedeny na https://businessfriends.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/ .

12.  Uplatňování práv a odpovědnost za škody

 • Objednatel uplatní svá práva vyplývající z odpovědnosti společnosti za vady plnění u poskytovatele písemně elektronickou poštou na kontaktní adrese info@businessfriends.cz, a to do tří pracovních (3) dnů od konání akce. Objednatel v reklamačním řízení uvede minimálně následující informace: o kterou službu se jedná, kdy byla poskytnuta, jakou vadu kdo a kdy na ní shledal. BF se zavazuje vyjádřit se k uplatněné reklamaci do tří (3) týdnů od jejího doručení.
 • Vyjádření k reklamaci je zasláno elektronickou poštou na emailovou adresu, ze které byla reklamace odeslána.
 • V případě, že BF uzná, že poskytnutá akce měla vady, nabídne objednateli účast na náhradní akci či slevu z účastnického poplatku na dané akci.
 • Volbu z nabízených možností provede objednatel bez zbytečného odkladu od doručení vyjádření o

13.  Další ustanovení

 • BF je oprávněna používat obchodní firmu/název/jméno objednatele pro marketingové účely jako reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).
 • Pořizování audio nebo video záznamů objednatelem není během akce
 • Objednatel vyjadřuje souhlas se zveřejněním fotografií a videozáznamů z akce, která je předmětem objednávky. Objednatel může vyslovit nesouhlas se zveřejněním určité fotografie nebo videozáznamu. BF je povinna tento nesouhlas respektovat a na základě takto vysloveného nesouhlasu neprodleně odstranit fotografie nebo videozáznamy ze zveřejnění. Zveřejnění je možné na www stránkách BF, na reklamních letácích BF a marketingových předmětech BF.
 • Přihlášením na online akci účastník souhlasí s pořizováním a šířením audiovizuálních záznamů dle potřeb BF, pokud budou pořizovány.