Dne 9. srpna 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 232/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela“), jenž nabyl účinnosti dne 10. srpna 2022.

Hlavním cílem novely je snížit cenu elektřiny, zemního plynu a tepla konečným zákazníkům prostřednictvím tzv. úsporného energetického tarifu v situaci, kdy se podstatná část občanů dostává do vážných finančních problémů v důsledků vysoké ceny elektřiny a zemního plynu, přičemž tento stav není možné, dostatečné nebo vhodné řešit jiným druhem státní pomoci.

Novela proto umožní státu, aby prostřednictvím finančního příspěvku snížil náklady domácností na energie. Příspěvek státu má charakter dotace, která putuje ze státního rozpočtu k obchodníkům s elektřinou nebo plynem, kteří jsou povinni příspěvek ve výši stanovené nařízením vlády zohlednit ve faktuře za dodávku energie zákazníkovi, nebo ho promítnout do zálohových plateb. Koncovým příjemcem příspěvku je tedy zákazník, který o příspěvek nebude muset nijak žádat. Jiná situace však bude u příspěvku na teplo, o který bude muset např. bytové družstvo či společenství vlastníků jednotek zažádat.

Nová právní úprava je koncipována tak, aby umožnila vládě vydat nařízení, v němž výběrem konkrétní distribuční sazby a pomocí určení spotřeby plynu, případně dalšími kritérii, určí množinu zákazníků, kterým je pomoc určena. V nařízení pak vláda vymezí především výši příspěvku, kterou stát adresuje jednotlivým kategoriím zákazníků a některé další technické podmínky nezbytné pro aplikaci daného právního institutu.

O finální výši příspěvku, jakož i dalších záležitostech souvisejících s úsporným energetickým tarifem, by měla vláda rozhodovat koncem měsíce srpna letošního roku.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp
Email