Autor: Šárka Pelikánová, Connect Economic Group s.r.o.

Současný generální pardon vydaný ministerstvem je rozšířením toho z 14.10.2020, který umožnil odklad úhrady DPH, záloh na silniční daň a daň z příjmů, pouze části zasažených oborů. Vzhledem k rozšíření vládních opatření, která postupně uzavřela další prodejny a provozovny, muselo ministerstvo reagovat rozšířením pardonu právě i na tyto podniky.

Ministerstvo svým rozhodnutím dovoluje postiženým podnikům, měsíčním plátcům, aby DPH za měsíce září až listopad uhradili do konce tohoto roku. Čtvrtletní plátci DPH pak mají možnost zažádat o posunutí splatnosti platby za 3.čtvrtletí tohoto roku. Podmínkou je, že tuto skutečnost musí podnikatelé oznámit svému příslušnému finančnímu úřadu.

Učinit tak mohou sami, nebo mohou využít služeb svých účetních a daňových poradců. Takovým plátcům nebude vyměřován úrok z prodlení, pakliže dlužná částka bude uhrazena do konce tohoto roku.

Stále však platí, že plátci DPH musí pravidelně podávat přiznání k dani z přidané hodnoty a kontrolní hlášení. Posunutí splatnosti DPH nemá na tyto povinnosti žádný vliv.

Zasažení podnikatelé mohou zažádat i o odklad na splatnost záloh na daň z příjmů nebo na daň silniční. I na ně se vztahuje generální pardon. Opět platí, že je potřeba požádat příslušný finanční úřad o tento odklad.

Je potřeba mít na paměti, že odložení splatnosti je dáno vyhlášením ministerstva, nejedná se o zákon. Tzn., že podnikům, které zažádají o odklad splatnosti daňové povinnosti vzniká fakticky dluh vůči finančnímu úřadu. To může být problém pro ty, kteří zároveň chtějí žádat o peníze z programu COVID Nájemné. V současné chvíli je pro čerpání nutné prokázat bezdlužnost. V případě, že by tedy bylo zažádáno dle generálního pardonu o odklad splátek daně, nemá daný podnikatel nárok na čerpání peněz ze zmíněného programu. O tomto sporném bodě nyní jednají podnikatelské asociace s vládou a snaží se najít řešení.